Gromperen an Äppel rafe wéi fréier

Am Musée Thillenvogtei zu Randschelt kann een zréck an d’Vergaangenheet reesen.