De LUCA, Luxembourg Center for Architecture, huet seng Dieren virun kuerzem an sengem neien Doheem a Clausen opgemaach! Fir déi méi kleng Architekturfrënn gëtt eng Féierung ugebueden, bei där een ganz ënnerschiddlech Modellen vun Héichhaiser entdecke kann. Zum Schluss kënnen d’Kanner dann och selwer aktiv ginn: mat vill verschiddenen Tüben a Cuben kënne si versichen, en eegent Gebai ze bauen, wat esou héich an d’Luucht geet wéi méiglech.

Informatiounen fir d’Elteren

  • Adress: LUCA (Luxembourg Center for Architecture) 1, rue de la Tour Jacob L-1831 Luxembourg.
  • Kontakt: Telefon +352 42 75 55 ; Mail: office@luca.lu.
  • D’Féierungen eegne sech fir Kanner ab 6 Joer a ginn op Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch an Englesch ugebueden.
  • Datumer: 6./30. Abrëll an 14./28. Mee 2022. Ëmmer vun 14.00 bis 16.00.
  • Aschreiwungen kënnen iwwer dëse Formulaire eragereecht ginn.
  • Weider Informatiounen kënnt Dir um Site vum LUCA fannen.