D’Ieselen Nicolas an Antoine gi mat Iech vu Manternach op Lelleg den 23. Juni vu 14.00 bis 17.00. Bei der Wanderung gëtt d’Interaktioun tëschent Ëmweltschutz a Landwirtschaft duerch verschidde Beispiller gewisen. Op dem didaktesche Wee gi Beispiller vu verschidde Biotopen an der Kulturlandschaft erkläert.

Méi Informatiounen