Aus Naturmaterialien wéi Äscht, Steng oder Holzstécker huet een am Bësch schnell e Parcours gebaut wou een Jikke ka lafe lossen. All Kand baut esou ee Parcours. Den Ufank gëtt duerch een Aascht markéiert an um Schluss vum Parcours ass eng Verdeiwung, wou d’Jikken dralaafen. All Kand probéiert dem aner säi Parcours aus. 

Quell: SNJ