„Kannerwéngert“ – Drauwelies fir Kanner

Schoulklasse kënnen d’Wënzerhandwierk entdecken.