Bei dësem Trëppeltour gi Kalbassen ausgehillegt, Trauliichter gebastelt a Lëtzebuerger Soe ronderëm d’Buerg an hier Ëmwelt erzielt. Famillje mat Kanner sinn op dës ronn 4 Kilometer laang guidéiert Halloweenrandonnée häerzlech invitéiert, an och fir dono zesumme ronderëm d’Feier eppes Klenges ze maufelen. Et muss een sech fir dësen Halloween-Trëppeltour virdrun umellen.

Informatiounen:

  • Sprooche si Lëtzebuergesch an Däitsch
  • Präis pro Persoun (Aktivitéit a Snack inclus): Kanner bis 12 Joer 21€; Erwuessener a Kanner bis 13 Joer 24€
  • Rendezvous ass bei der Jugendherberg Fiels, di genau Auerzäit kritt ee mat der Umeldung gesot.
  • Kontakt: Luxemburgische Jugendherbergen VoG Administrative Zentrale
  • T. (+352) 26 27 66 200
  • animation@youthhostels.lu
  • www.youthhostels.lu