Bëschbueden oder “Waldbaden” ass eng bewosst Praxis, déi dora besteet, sech mat der Natur ze verbannen an hir Energie ze spieren. Den Natur- a Bëschzenter “A Wiewesch” zu Manternach bitt reegelméisseg “Waldbaden” fir Familljen un.

Informatiounen fir d’Elteren

  • D’Aschreiwung fir de Bëschbuedentreff den 11. Juli vu 14.00 bis 17.00 leeft bis de 7. Juli.
  • Umeldung a weider Infoen beim Marieke Kremers, +352 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu
  • Den Natur- a Bëschzenter “A Wiewesch” fënnt een hei: 12, Syrdallstrooss, L-6850 Manternach
  • Méi Informatiounen zum Zenter “A Wiewesch” a sengem Aktivitéitsprogramm fënnt een hei.   
  • Zu Manternach gëtt et och e flotte Rondwanderwee: D’”Traumschleife Manternacher Fiels” iwwer ronn 10 Kilometer.