Jidderee kennt dat, et gëtt Deeg, wou einfach alles schif geet! Dat fänkt Moies schonn beim Opstoen mam falsche Fouss un an zitt sech iwwer dee ganzen Dag. Dann ass einfach alles wéi verhext! Am Trifolion zu Iechternach geet den 12. Juni um 15.00 de Musical ronderëm déi kleng, frech Hex Bibi Blocksberg an hier Aventuren iwwert d’Bün.

Weider Informatiounen