Am Dall vun de Wikinger gëtt all Joer Keelen mat Fässer gespillt. Hei mussen d’Spiller Mutt, Geschécklechkeet a virun allem Freed um Risiko beweisen, fir mat der Kugel déi richteg Fässer ëmzewerfen a méiglechst vill Goldmënzen ze sammelen.  

Hei geet et bei d’Spillregelen.