Zesumme kënnen d’Kanner déi lecker Friichte plécken a méi schnell sinn wéi de freche Kueb Theo. 

Hei geet et bei d’Spillreegelen.