Schlot séier mat äre Monsterklatschen op d’Monster dat am Monster-Mixer ugewise gëtt a séchert Iech är Kaart. Wee fir d’éischt 5 Monstere fenkt, gewënnt d’Monsterjuegd.  

Hei geet et bei d’Spillreegelen.