Ween fënnt fir d’éischt eng Plaz an der Stad fir déi nei Awunner, Autoen, Heiser a Beem? MultiCity ass e léierräicht Puzzlespill fir d’Entwécklung vu strategeschem Denken a d’Oppassen. 

Hei sinn d’Spillreegelen.