Eng Kaart spilleneng Kaart zéienméi einfach geet et wierklech net. Mee looss dech net ierféierenoch wann et schnell an einfach klengt dës Kéier – et ass nach laang net einfach fir “The Game” ze knackenDat geet just wann ee wierklech als Ekipp zesumme schafft. 

Hei geet et bei d’Spillreegelen.